Europejski system handlu emisjami – wikipedia, wolna encyklopedia gas finder app

############

Europejski nyc electricity cost System Handlu Emisjami ( UE ETS) – znany także jako wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2) [1] lub system ETS [2]. Jest pierwszym [3], do 2017 r. największym a obecnie największym po Chinach [4] systemem handlu emisjami CO 2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO 2 opartym na wiążącym krajowym [5] i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej) [6]. Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej [7], obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO 2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE [8]. Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO 2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie [9] i EEX we Lipsku [10]. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają electricity dance moms full episode nowe uprawnienia na rynek emisji CO 2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjętych przez Komisję Europejską [11]. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO 2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE gastronomia y cia) [12] podlegający Ministrowi Środowiska.

Handel emisjami dwutlenku węgla opiera się na zapisach w przyjętym w 1997 roku Protokole z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) jak i corocznych konferencji klimatycznych państw-stron, Conference of the Parties, (COP) do Ramowej Konwencji UNFCCC. Międzynarodowy traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 roku, trzy miesiące po ratyfikowaniu go przez Rosję 4 listopada 2004 [13]. Pomimo iż Stany Zjednoczone nigdy nie ratyfikowały Protokołu z Kioto, to w USA został zaprojektowany pierwszy system handlu uprawnień do emisji CO 2 [14] i powstała pierwsza giełda handlu emisjami [15] w Chicago ( CCX (ang.)).

Richard L. Sandor (ang gas finder app.) jest znany w Stanach Zjednoczonych jako twórca rynku futures [16] i systemu handlu emisjami CO 2. Dzięki niemu powstała Chicago Climate Exchange (CCX), pierwsza na świecie giełda CO 2. Projekt CCX powstał ze wsparciem 1,1 mln USD od Joyce Foundation w Chicago [17]. Barack Obama, wtedy senator z Chicago electricity notes i członek rady Joyce Foundation pomógł zatwierdzić granty fundacji które uruchomiły giełdę [18] [19]. W 2003 r., giełda została uruchomiona. Firmy emitujące CO 2, w ramach public relations CSR, dobrowolnie zobowiązały się aby przez 6 lat zredukować emisje o 6%. 14 firm założycielskich, w tym DuPont, Ford i Motorolla rozpoczęły handel. Według Sandora, globalny rynek handlu emisjami był warty 10 bilionów dolarów amerykańskich. Po upadku projektu ustawy Waxman-Markey w amerykańskim Senacie w 2009 która by wprowadziła handel emisjami podobny do UE ETS [20], Senator Graham w marcu 2010 ogłosił electricity bill calculator że „schemat walki z globalnym ociepleniem przez cap-and-trade jest oficjalnie martwy”. Po upadku propozycji ustawy [21], notowania na CCX spadły do kilku centów a sama giełda została sprzedana [22] Londyńskiej spółce należącej do amerykańskiej korporacji IntercontinentalExchange (ang.) (ICE) w 2010 roku [23].

Zaprojektowany w USA system handlu emisjami CO 2 [17] stał się wzorem dla Komisji Europejskiej, która electricity laws in india zaproponowała opartą na nim dyrektywę 2003/87/WE wprowadzającą handel emisjami dwutlenku węgla Emission Trading Scheme (ETS) w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest jedyną grupą państw na świecie, które wprowadziły na tak dużą skalę obowiązkowy system handlu emisjami CO 2 [24]. Według banku UBS, koszt ETS dla europejskiej gospodarki wyniósł do tej pory 287 miliardów dolarów, a jego wpływ na ograniczenie emisji CO 2 był bliski electricity history zeru [25].

W 2009 roku Europol poinformował o rosnącej skali oszustw podatkowych, które w niektórych krajach mogą sięgać 90% wartości wszystkich wymienianych emisji [26]. W 2010 roku ujawniono, że w ciągu ostatnich dwóch lat grupy przestępcze zarobiły w ten sposób ponad 7 mld euro [27]. Pod koniec 2010 roku Komisja Europejska electricity 4th grade zapowiedziała również przygotowanie regulacji, która ukróci trwający co najmniej do 2008 roku proceder uruchamiania zagranicznych zakładów produkujących inny gaz cieplarniany HFC-23 wyłącznie w celu ich zamknięcia i uzyskania w ten sposób pakietów uprawnień o emisji o znacznej wartości rynkowej [28] [29]. W 2012 roku, niemiecka prokuratura aresztowała kilkunastu pracowników Deutsche Bank w sprawie oszust podatków gas delivery związanych z handlem emisjami. Jürgen Fitschen, wiceprezes i CFO Deutsche Bank otrzymał zarzuty o oszustwa związane z handlem CO 2 o wartości kilkuset milionów euro [30].

W pierwszym etapie (2005-2007), EU ETS obejmował prawie 12 tys. instalacji, co stanowiło 40% emisji CO 2 w UE. Obejmowało to wytwarzanie energii elektrycznej (instalacje o nominalnej mocy przekraczającej 20 MW, piece gas prices going up to 5 dollars koksownicze) produkcja i przetwórstwo metali nieżelaznych, przemysł mineralny (klinkier, szkło i cegły ceramiczne) i przemysł papierniczy [60].

Druga faza (2008-12) rozszerzyła znacząco zakres systemu ETS. W 2007 roku, trzech członków spoza UE, tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein dołączyły do systemu. UE wprowadziła dyrektywę linkowania systemów obejmując uprawnienia ONZ, tj. CDM i JI [62]. Choć była to teoretyczna możliwość w fazie I, ponad przydział zezwoleń w połączeniu z niezdolnością do banku je do użytku w drugiej fazie oznaczało, że nie została podjęta.

W dniu 22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała dwie kolejne reformy strukturalne do dyrektywy ETS (2003/87/WE) z Pakietu Klimatycznego z 2008 r. Ambitne propozycje Komisji Europejskiej w obszarze globalnego ocieplenia będą uzgodnione electricity sound effect mp3 free download w konkluzjach Rady [63] w dniach 23-24 października 2014 przez szefów Państw Członkowskich UE na posiedzeniu Rady Europejskiej [63].

Komisja Europejska proponuje strukturalną zmianę funkcjonowania UE ETS przez ustanowienie nowego mechanizmu fiskalnego, który będzie podtrzymywał cenę uprawnień na odpowiednie wysokim poziomie w handlu przez rozporządzenia profilu aukcyjnego, proponowane po rocznych obliczeniach ilości uprawnień w obrocie przez Komitet ds. Zmian Klimatu (CCC electricity generation definition) Komisji Europejskiej [66].

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej 21 marca 2014, szefowie rządów Państw Członkowskich, Polskę reprezentował Premier Donald Tusk, zgodzili się na reformę strukturalną handlu emisjami electricity and magnetism purcell pdf (dyrektywę ETS), zastępując rynkowy handel uprawnieniami na centralnie zarządzany mechanizm sprzedaży MSR [67] (Market Stability Reserve). Od roku 2021, Komisja Europejska zakłada że nowy mechanizm MSR [68] ustanawiający cenę minimum [69] na poziomie 30 euro za tonę CO2 [70] zmotywuje wytwórców energii na zmianę produkcji prądu ze spalania węgla na spalanie gazu ziemnego, który emituje prawie połowę mniej CO2 niż węgiel kamienny i połowę mniej niż węgiel brunatny [71] [72].