Extraktor trevo™ retriever od spoločnosti stryker sa stal prvou a zároveň jedinou pomôckou v európe electricity symbols ks3

„24-hodinová indikácia vytvára časové okno na liečbu pacientov, u ktorých by predtým cievna mozgová príhoda pokročila do takej miery, že by všetko mozgové tkanivo v okolí postihnutých artérií odumrelo, čoho dôsledkom by bol život so závažným postihnutím," povedal Dr. Raul Nogueira z nemocnice Grady Memorial Hospital a univerzity Emory University. „Títo pacienti majú teraz oveľa vyššiu šancu na samostatný život bez postihnutia."

Extraktor Trevo Retriever od spoločnosti Stryker je prvou a zároveň jedinou pomôckou na trombektómiu, ktorá má dostať potvrdenie FDA, v súčasnosti má označenie CE a ktorá výrazne znižuje postihnutie pacientov až 24 hodín od nástupu symptómov. Až doteraz sa mechanické pomôcky na trombektómiu podobné extraktoru Trevo Retriever schvaľovali na použitie do šiestich hodín od nástupu symptómov – dôsledkom bolo, že značná časť populácie pacientov s cievnou mozgovou príhodou nebola vhodná na poskytnutie liečby. Nedávne randomizované klinické údaje z klinickej štúdie DAWN, ktorú sponzorovala spoločnosť Stryker, však preukázali, že pacienti reprezentujúci 6 – 24-hodinové časové okno, ktorí spĺňali špecifické kritériá zobrazovania a boli liečení pomocou extraktora Trevo Retriever, mali v porovnaní s pacientmi liečenými výlučne postupmi zdravotníckeho manažmentu takmer štvornásobne vyššiu pravdepodobnosť, že budú samostatne fungovať 90 dní po cievnej mozgovej príhode. 1

„Spolu s rozšírenou indikáciou v USA bude táto rozšírená indikácia extraktora Trevo v Európe znamenať výrazný medzník v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou," povedal Mark H. Paul, prezident neurovaskulárnej divízie spoločnosti Stryker. „Veríme, že tieto predpoklady do budúcnosti sú reálne, a preto sme investovali do klinickej štúdie DAWN. Prostredníctvom odhodlania pomáhať pacientom trpiacim ischemickou cievnou mozgovou príhodou napĺňame svoje poslanie, ktorého cieľom je zlepšiť oblasť zdravotnej starostlivosti."

„Je to veľký krok vpred, ktorým sa rozširuje podiel pacientov vhodných na mechanickú trombektómiu," povedal prof. Urs Fischer z oddelenia neurológie nemocnice University Hospital of Bern vo Švajčiarsku. „V súčasnosti je pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou s neznámym časom nástupu symptómov alebo s cievnou mozgovou príhodou pri prebudení (wake-up) dostupná nová možnosť liečby. Mechanická trombektómia sa však stále musí vykonávať čo možno najrýchlejšie, keďže množstvo štúdií preukázalo, že pacienti s cievnou mozgovou príhodou liečení včas po nástupe symptómov majú lepšie výsledky ako pacienti liečení neskôr."

Extraktor Trevo Retriever sa používal výlučne v klinickej štúdii DAWN a zahrnul sa do štúdie DEFUSE 3 – vygenerovala sa rozsiahla skupina údajov pre jednu pomôcku v rámci dvoch klinických štúdií s neskorým časovým oknom cievnej mozgovej príhody, čo viedlo k nedávnym aktualizáciám odporúčaní Americkej spoločnosti pre kardiálne ochorenia (AHA)/Americkej spoločnosti pre cievne mozgové príhody (ASA). Na základe podrobností klinických dôkazov sa extraktory stentov, akým je extraktor Trevo Retriever, odporúčajú ako štandard starostlivosti u pacientov s cievnou mozgovou príhodou s blokádou veľkých artérií v odporúčaniach pre cievne mozgové príhody od AHA. 2

„Potvrdenie extraktora Trevo Retriever udelené FDA efektívne štvornásobne zvýšilo časové okno na liečbu z 0 – 6 hodín na 0 – 24 hodín od začiatku príznakov. Napriek tomu stále záleží na každej minúte, pretože čím skôr sa u daného pacienta obnoví prietok krvi do mozgu, tým nižší bude výsledný rozsah permanentného poškodenia mozgu. Preto je stále nevyhnutné, aby všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v oblasti týkajúcej sa cievnych mozgových príhod – od pracovníkov pohotovostnej lekárskej služby až po lekárov na pohotovosti a neurológov zaoberajúcich sa cievnymi mozgovými príhodami až po intervenčné tímy – neustále poskytovali najrýchlejšiu a najúčinnejšiu liečbu cievnej mozgovej príhody," povedal Dr. Tudor Jovin z nemocnice University of Pittsburgh Medical Center.

Trevo Retriever je zdravotnícka pomôcka malých rozmerov vo tvaru stentu, ktorá je pripojená k tenkému drôtu. Počas minimálne invazívnej procedúry, ktorá využíva röntgenové žiarenie, lekár posúva extraktor z femorálnej artérie, ktorá je umiestnená v hornej časti nohy, do zablokovanej krvnej artérie v mozgu. Extraktor je určený na zachytenie krvnej zrazeniny a jej odstránenie z tela.

Ischemická cievna srdcová príhoda sa vyskytuje, keď krvná zrazenina alebo iný materiál, ako je napr. plak či tukové látky, zablokuje artériu v mozgu. Krvné cievy prenášajú krv, kyslík a živiny po celom tele a do mozgu. Ak sa do mozgu nedostáva krv a kyslík, nefunguje správne. V závislosti od závažnosti cievnej mozgovej príhody a postihnutej oblasti mozgu môže dôjsť k strate mozgovej funkcie alebo úmrtiu. Ischemická cievna srdcová príhoda je najčastejším typom cievnej mozgovej príhody, pričom predstavuje 87 % prípadov cievnych mozgových príhod. Cievna mozgová príhoda postihuje každý rok celosvetovo 17 miliónov ľudí, pričom na jej následky zomrie 6,5 milióna ľudí.

Stryker je jednou z popredných svetových spoločností v oblasti zdravotníckej technológie a spolu so svojimi zákazníkmi sa snaží zlepšiť oblasť zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť ponúka inovatívne produkty a služby v oblasti ortopédie, medicíny a chirurgie, neurotechnológie a liečby chrbtice, ktoré pomáhajú zlepšovať výsledky pacientov a nemocníc. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej lokalite www.stryker.com.

• Mahon S, et al. Primary prevention of stroke and cardiovascular disease in the community (PREVENTS): Methodology of a health wellness coaching intervention to reduce stroke and cardiovascular disease risk, a randomized clinical trial. International Journal of Stroke, 2017;0(0):1-10.