Gaz cieplarniany – wikipedia, wolna encyklopedia gas definition state of matter

#########

Głównym źródłem pary wodnej w atmosferze jest parowanie globalnego oceanu, mniejszych zbiorników wodnych ( morza, jeziora) i roślinności ( transpiracja). Zawartość pary wodnej w atmosferze zależy od jej średniej temperatury: w przypadku wzrostu gas density of air temperatury koncentracja pary wodnej rośnie, w przypadku ochłodzenia – spada. Człowiek nie jest w stanie trwale wpłynąć na średnią koncentrację pary wodnej w atmosferze: ewentualne niedobory zostaną szybko uzupełnione przez parowanie z ogromnego rezerwuaru, jakim jest ocean, ewentualne lokalne nadwyżki (np. związane z użyciem chłodni kominowych) skończą się powstaniem zachmurzenia, opadów i wycofaniem nadmiaru pary z atmosfery [6] [7] [8].

Badania rdzeni lodowych pokazują, że w ciągu ostatnich 800 000 lat (do czasu rewolucji przemysłowej gas zombies black ops) koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wahała się w granicach od 170ppm (podczas epok lodowych) do 300ppm (podczas interglacjałów) [6] [9]. Od roku 1750 człowiek doprowadził do znacznego zwiększenia stężenia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze [10]. Według danych Światowej Organizacji Meteorologicznej, w roku 2017 koncentracja dwutlenku węgla wyniosła 405,5±0,1 ppm (wzrost o 46% czyli ok. 127 ppm względem 1750) [11].

Ilość dwutlenku węgla wydzielanego do atmosfery ziemskiej ze źródeł naturalnych jest 20 razy większa od emisji pochodzenia antropogenicznego (związanej z aktywnością ludzką) [12]. Występowanie innych od powyższych danych wynika z odmiennego zdefiniowania naturalnych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Antropogeniczna emisja dwutlenku węgla jest pięciokrotnie la gasolina letra mniejsza od naturalnej, przy zdefiniowaniu jej jako działalności wulkanicznej i procesów zachodzących w glebie [13]. Należy pamiętać, że w naturalne emisje dwutlenku węgla są kompensowane przez naturalne procesy jego pochłaniania, takie jak np. wietrzenie skał czy fotosynteza [14]. W efekcie przed początkiem okresu masowego spalania paliw kopalnych electricity definition wikipedia przez człowieka ilości dwutlenku węgla dostarczanego i odbieranego z atmosfery równoważyły się, przez co jego stężenie atmosferyczne pozostawało na poziomie 260–280 ppm w czasie 10 000 electricity projects in pakistan lat między maksimum ostatniego zlodowacenia a początkiem rewolucji przemysłowej [15].

Ogólnoświatowa emisja dwutlenku węgla związana ze spalaniem paliw kopalnych i produkcją cementu wyniosła w roku 2017 36,2 mld t (27% Chiny, 15% USA, 10% Unia Europejska, 7% Indie, 42% reszta świata) [19]. 40% tych emisji związany był z użyciem węgla kamiennego, 35 – ropy naftowej, 20% – gazu ziemnego, 4% – z produkcją cementu a 1% – z pochodniami gazowymi [19]. Emisja CO 2 w 2017 wzrosła o 1,6% w stosunku do 2016 roku [20].

Nie uwzględniając użytkowania lasów i gruntów emisja CO 2 w 1988 r. była najwyższa i osiągnęła 565 mln t ekwiwalentu CO 2. W latach 1988–1990 emisja ta spadła do 454 mln t ekwiwalentu CO 2 rocznie. Od 1999 r. poziom ten nie przekracza 400 mln t ekwiwalentu CO 2 rocznie. W roku 2017 polskie emisje związane electricity generation by source ze spalaniem paliw kopalnych i produkcją cementu wyniosły w sumie ok. 322 mln t CO 2 (za 62% odpowiadało spalanie węgla, 24% – ropy, 12% – gazu, 2% – produkcja cementu) [23].

Wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej rozpoczął się szybki wzrost koncentracji metanu w atmosferze. W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy stężenie gazu osiągnęło 1650 ppb, wzrost spowolnił, a między rokiem 2000 i 2006 r. całkowicie ustał [14]. Od roku 2006 ponownie obserwuje się jednak wzrost koncentracji metanu w atmosferze [14]: według danych Światowej Organizacji Meteorologicznej, w roku 2017 stężenie CH 4 wyniosło 1859±2 ppb (wzrost o 157% czyli ok. 1138 ppb względem 1750) [11]. Przyczyny ostatniego przyrostu gas bike alley ilości metanu w atmosferze są tematem badań [24]. Analizy składu izotopowego wskazują, że jest on efektem aktywności bakterii (np. w bagnach, zbiornikach słodkiej wody, na wysypiskach czy w związku z rolnictwem) [25].

Według danych Światowej Organizacji Meteorologicznej w roku 2017 średnia koncentracja podtlenku azotu wyniosła 329,9±0,1ppb, czyli o 22% więcej niż w czasach 4 other gases in the atmosphere przed rewolucją przemysłową [11]. Najistotniejszym źródłem tego związku związanych z działalnością człowieka jest rolnictwo – nawozy azotowe niepobrane przez rośliny są przekształcane przez mikroorganizmy w tlenek azotu [14].