Imunologie ústí nad labem gastroenteritis

########

Stanovení ANA je vyhledávacím testem při vyšetřování antinukleárních protilátek. Antigenem v imunofluorescenční reakci jsou úplná buněčná jádra, jako substrát používáme tkáňovou linii HEp-2. Vyšetření ANA slouží především pro diagnostiku a monitorování léčby SLE. gas bubble Pozitivita ANA se může rovněž vyskytnout (v menším % případů a zpravidla v nižších titrech) u dalších systémových onemocnění – tzv. klasických kolagenóz. V nízkých titrech může být přítomen u některých dalších imunopatologických stavů (systémové imunokomplexové vaskulitidy, imunodeficitní stavy, exhaustivní infekční stavy). Ve stáří lze slabou pozitivitu zjistit asi u 10-25 % populace.

Pozitivní séra vyšetřená na linii HEp-2 dosahují zpravidla vyšších titrů než při dříve používaných otiscích krysích jater – výsledky nejsou zcela srovnatelné. Vyšetřování na linii HEp-2 umožňuje rozlišení různých typů fluorescence (homogenní, periferní, několik variant zrnité fluorescence, nukleolární, centromérová, cytoplazmatická). Antinukleární protilátky (ANA), ENA Název

Protilátky proti nukleozómům se vyskytují nezávisle na anti-dsDNA: 18% SLE sér reaguje pouze s nukleozómy a ne s dsDNA. Proto, je-li stanovení těchto protilátek zařazeno do vyšetřovacího schématu SLE, záchyt diagnózy se významně zvýší. Nukleozómy jsou funkční jednotky chromatinu a slouží k uložení DNA v jádře buňky. Jsou to vysoce organizované funkční subjednotky chromozómů obsahující histony a dsDNA. world j gastrointest surg impact factor Histonové jádro složené z histonů H2A, H2B, H3 a H4 je obklopeno dvěma závity double helix DNA. Nukleozómy jsou propojené do řady spojovací DNA (linker DNA), která je asociovaná s histonem H1 v oblasti spojení.

Použití protilátek proti nukleozómům jako specifického markeru v diagnostice aktivního SLE bylo donedávna omezeno, protože při běžné přípravě nukleozómů pro diagnostické soupravy byla prokazována až 70% reaktivita sér pacientů se sklerodermií. Souprava, kterou naše pracoviště používá pro stanovení protilátek proti nukleozómům, obsahuje vysoce purifikovaný antigen. Specificita pro SLE se blíží 100%, séra zdravých dárců, pacientů se sklerodermií, Sjögrenovým syndromem nebo polymyositidou nevykazují de facto žádnou reakci. Antinukleární protilátky (ANA), ENA Název

Anti-SS-A/Ro protilátky jsou namířeny proti ribonukloproteinovému komplexu Ro/SS-A, který je tvořen malou molekulou RNA a proteinem skládajícím se ze dvou podjednotek o velikosti 52 kDa a 60 kDa. Tento ribonukleoprotein je obsažen ve všech savčích buňkách, jeho funkce nebyla dosud popsána. Anti-SS-A/Ro autoprotilátky jsou specifické zejména pro diagnózy Sjögrenův syndrom a systémový lupus erythematodes.

Rutinně jsou stanovovány protlátky proti celému komplexu SS-A/Ro, některé studie však prokázaly, že protilátky proti podjednotce Ro 52 kDa nejsou specifické pro revmatická autoimunitní onemocnění, je možné je ve vysoké frekvenci (20 – 40%) detekovat u řady autoimunitních poruch (autoimunitní hepatitidy) nebo i v případě některých infekčních onemocnění (virové hepatitidy). Anti-Ro 52 kDa protilátky jsou však vysoce významné v diagnostice vrozeného srdečního bloku a syndromu neonatálního lupusu. gas after eating bread V případě podezření na možnost výskytu těchto syndromů jsou protilátky proti Ro 52 kDa stanovovány v sérech těhotných matek.

Z výše uvedených důvodů bude naše laboratoř při typizaci anti-ENA protilátek požadovaných zejména pro diferenciální diagnostiku revmatických autoimunitních onemocnění stanovovat anti-SS-A autoprotilátky namířené proti podjednotce Ro 60 kDa místo původně stanovovaných protilátek proti celému komplexu Ro/SS-A. Požadujete-li stanovení protilátek proti Ro 52 kDa, označte metodu v žádance (druhá strana žádanky). Anti-SS-A/Ro 60 kDa, Anti-Ro 52 kDa

Latex-fixační test (LFT) představoval základní test pro stanovení antiimunoglobulinových protilátek (revmatoidní faktor), v současnosti je prováděno nefelometricky, výsledky jsou udávány v IU/ml. Revmatoidní faktor se vyskytuje především u revmatoidní artritis (80 %), dále pak u dalších systémových revmatických onemocnění. gas definition physics V nižších titrech se pak může vyskytnout u chronických infekcí a nádorových onemocnění. Pozitivita u normální zdravé populace je až 4%, po 65. roce až 20%. Vyskytuje se poměrně často u chronických jaterních onemocnění. Vyšetření revmatoidních faktorů ve třídách IgG, IgA, IgM

Asi 20 % klinicky zřejmých RA je v testu RF negativní (séronegativní RA), antiimunoglobulinová aktivita je přítomna v izotypech IgG a IgA, pro stanovení se využívá metoda ELISA. Přínos vyšetření RF ve třídách imunoglobulinů: (a) Průkaz RF u séronegativní RA (detekce skrytých RF). Vencovský uvádí výskyt 15 % IgM-RF (=atypický, neaglutinující IgM-RF) a 20 % v dalších izotypech Ig u RF negativních nemocných. (b) Kvantita IgG-RF lépe než IgM-RF koreluje s aktivitou RA a je dávána do souvislosti s výskytem sekundární vaskulitidy a horší prognózou onemocnění. (c) Pozitivita IgA-RF signalizuje vážnější výskyt erozivního kloubního postižení v průběhu RA.

V roce 1988 Schellekens a kol. publikovali, že v testech typu ELISA vykazují lineární peptidy obsahující citrulin (CP) vysokou specificitu (96 %) pro protilátky spojené s RA. Dlouhodobé studie ukázaly, že protilátky proti perinukleárnímu faktoru (APF) a anti-keratinové protilátky (AKA), které jsou vysoce specifické pro RA, reagují s nativním filagrinem a že všechny tyto protilátky jsou namířeny proti epitopům obsahujícím citrulin. Citrulin je nestandardní aminokyselina, protože není inkorporována do proteinů během proteinové syntézy. Může však vznikat posttranslační modifikací argininových zbytků působením enzymu peptidylarginindeiminázy (PAD).

Následné výzkumy prokázaly, že cyklické varianty těchto peptidů, nazývané cyklické citrulinované peptidy (CCP), jsou pro RA stejně specifické jako lineární peptidy, ale mají vyšší senzitivitu. S cílem dále zlepšit senzitivitu CCP testu byly prohledány knihovny s peptidy obsahujícími citrulin a ověřována reaktivita s RA séry. Takto byla objevena nová řada peptidů (CCP2), která v porovnání s původními CCP1 testy poskytuje vynikající funkčnost. Za posledních několik let byla diagnostická funkčnost testu CCP2 potvrzena v mnoha nezávislých studiích. Dále bylo zjištěno, že tyto protilátky jsou přítomny již ve velmi časných stádiích nemoci a mnoho publikovaných článků naznačuje, že zvýšené hladiny protilátek anti-CCP2 mohou předpovědět vývoj erozivního onemocnění. electricity lab activities Tato zjištění ukazují na důležitou roli cyklických citrulinovaných peptidů při stanovení diagnózy RA v raném stádiu. Průkaz revmatoidního faktoru

TRAK jsou hlavním markerem u Graves-Basedowovy tyreotoxikózy. Jejich hladiny korelují s aktivitou onemocnění a využívají se pro monitorování léčby a odhad rizika relapsu. Graves-Basedowova tyreotoxikóza je nejčastější hypertyreózou, postihuje hlavně ženy ve věku mezi 30 až 60 roky. a level physics electricity questions and answers Vedle hypertyreózy provázené strumou se u více než 50 % případů vyskytuje endokrinní oftalmopatie, méně často lze zjistit endogenní dermatopatii. U fertilních žen s Graves-Basedowovou tyreotoxikózou mohou přecházet protilátky proti TSH receptorům transplacentárně a mohou být příčinou neonatální hyperthyreózy.

Stanovení protilátek proti TSH receptorům se indikuje při diferenciální diagnostice hypertyreózy (autoimunního i neautoimunního původu a vzniklé na podkladě rezistence vůči tyreoidálním hormonům) a sledování jejich léčby. Indikací je také podezření na endokrinní oftalmopatii, při komplikovaných formách chronické lymfocytární tyreoiditidy a při všech abnormálních klinických nálezech s podezřením na přítomnost blokujících nebo stimulujících protilátek.Protilátky proti TSH-receptorům vyšetřujeme pomocí komerčně dodávaného ELISA testu s doporučenou návazností na na mezinárodní standard MRC 90/672. Protilátky proti TSH-receptorům [IU/l]