Koncentrationsläger – wikipedia electricity office

##########

Den brittiske historikern Richard Overy menar att andra världskrigets grade 6 electricity experiments ökända koncentrationsläger framförallt var en produkt av första världskriget och dess efterdyningar. De växte fram ur den mängd av krigsfångeläger, flyktingläger och i synnerhet ur de interneringsläger för ”suspekta främlingar” som inrättades i flera länder under denna tid. Dessa interneringsläger för särskilda icke önskvärda grupper skapade det fysiska mönstret för senare koncentrationsläger. De gav också näring åt fördomar, nationalism och uppfattningen att vissa kategorier av personer borde avskiljas från samhället i syfte att skydda nationen. Tiden präglades av politiska spänningar, misstänksamhet och rädsla vilket skapade en kultur av exkludering/inkludering electricity 4th grade powerpoint (de som ansågs höra till och de som uteslöts). De ideologier som blev tongivande efter första världskriget – fascismen och kommunismen – var kollektivistiska. Individen skulle underställas ett kollektiv gemensamt mål. Kollektivet, ”folket”, beskrevs ofta som en kropp eller organism som skulle skyddas eller renas från det som var skadligt eller infekterat. De individer som ansågs skadliga internerades. [10 ]

Richard Overy talar om en ”lägerkultur” av politiska och segregerande läger som växer fram under mellankrigstiden. Han nämner bland annat att personer internerades och koncentrerades på politiska grunder i en del tyska delstater redan i början av 1920-talet. Vid samma tid internerades personer som ansågs vara ”revolutionens fiender” i kontslager i den unga Sovjetstaten och i Mussolinis Italien infördes så kallade ”kolonier” för gas prices going up politiskt oppositionella. I Frankfurt am Main fanns mellan 1929 och 1935 ett avgränsat område, kallat koncentrationsläger, för ” zigenare”. [11 ] Italien inrättade i början av 1930-talet ett koncentrationsläger i Libyen där 100 000 personer tillhörande den muslimska Senussi-rörelsen internerades. [12 ]

De läger för politiska fångar som upprättades i Sovjetunionen på 1920-talet utvecklades under Stalin på 1930-talet till det rikstäckande lägersystemet Gulag. [13 ] Under kollektiviseringen av jordbruket fängslades självägande bönder, så kallade gasbuddy kulaker, även etniska minoriteter och misstänkliggjorda partimedlemmar internerades och tvingades till slavarbete.

I Tyskland upprättade nazisterna det första koncentrationslägret, för kommunister och politiskt oppositionella, redan i mars 1933, knappt två månader efter att Hitler blivit rikskansler. [14 ] Vid krigsutbrottet 1939 fanns cirka tio koncentrationsläger, några underläger och en mängd andra typer av läger där individer som ansågs farliga för den tyska ariska ” folkgemenskapen” hölls internerade under brutala former.

I fascistiska Spanien internerades electricity outage sacramento närmare 300 000 medlemmar ur Folkfronten och den Republikanska armén efter deras förlust mot general Francos trupper i spanska inbördeskriget (1936–1939). Spanjorer och medlemmar i Internationella brigaden som flydde över gränsen till Frankrike i hopp om skydd blev även de fängslade. År 1939 upprättades i Frankrike flera koncentrationsläger för spanska flyktingar och asylsökande som ansågs var ett hot mot landets säkerhet. [15 ] Under Vichyregimen (1940-1944) blev lägren även interneringsläger för judar. [16 ] Under andra världskriget [ redigera | redigera wikitext ]

Under andra världskriget expanderade det tyska nätet av koncentrationsläger enormt. Det var en konsekvens av tyskarnas behov av slavarbetare till krigsindustrin och det ideologiska målet att utrota Europas judar. Under krigets sista år hade nätverket av läger växt till över 700 gas variables pogil extension questions huvud- och underläger [17 ] med hundratusentals fångar som ansågs vara farliga eller avvikande element – kommunister, liberaler, Jehovas vittnen, polacker, romer, homosexuella, så kallade asociala, och judar. [18 ]

I Frankrike fanns under andra världskriget interneringsläger och uppsamlingsläger både i den tyskockuperade zonen, i Vichyregimens zon och i franska kolonier i Nordafrika där judar och politiska opponenter internerades. [19 ] Det största lägret i Frankrike var Drancy; härifrån deporterades mellan 1941 och 1944 omkring 63 000 judar och tusentals medlemmar i franska motståndsrörelsen till koncentrationsläger i Nazityskland. [20 ] [21 ]

I Sovjet under Stalinårens terror växte Gulagsystemet och interneringen av ”folkets fiender” i arbetsläger blev omfattande. Den stora utrensningen gsa 2016, då hundratusentals partimedlemmar fängslades, påbörjades före kriget och fortgick till Stalins död 1953. Även krigsfångar skickades under andra världskriget till Gulag. Krigsåren 1939–1945 dog 6 miljoner fångar i de sovjetiska lägren. [23 ]

Under andra världskriget fanns koncentrationsläger för internering av utlänningar och misstänkta fiender i de flesta krigförande länder. I USA och Kanada inrättades, efter Japans anfall mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor, läger där japaner och medborgare av japanskt ursprung internerades. I Storbritannien inrättades läger för tyskar, suspekta utlänningar och brittiska fascister. [24 ]. Japanerna hade bland annat interneringslägret Lunghua i Shanghai där engelsmän gas density och amerikaner internerades. [25 ] Även neutrala stater som Sverige hade interneringsläger under kriget, se Interneringslägren i Sverige under andra världskriget electricity and magnetism lecture notes och Baltutlämningen.

Internerade i de nordamerikanska, brittiska och svenska lägren berövades sin frihet men de utsattes inte för terror och slavarbete. Karaktäristiskt för koncentrationslägren var annars att de som regel saknade lag och ordning; ett undantagstillstånd därinne normaliserades. [26 ] Dödligheten i de olika lägren varierar kraftigt; i det andra boerkrigets läger avled 25 % av de fängslade i sjukdomar som bröt ut på grund av de dåliga hygieniska förhållandena. I många fall flyter dödligheten över till förintelsenivån; även om fångarna inte avrättas, dör de av svält, hårt arbete och sjukdomar, så som skedde i Nazitysklands och Sovjetunionens läger.

Nazityskland hade före och under andra världskriget ett flertal lägertyper där man förvarade oliktänkande och minoriteter under mycket hårda förhållanden och med hög dödlighet. Många av dessa läger kallades arbets- och disciplineringsläger, polisfångläger, uppsamlingsläger och liknande, och mp electricity bill payment jabalpur kan karakteriseras som koncentrationsläger. [29 ] Men officiellt och rent formellt var det endast de läger som lydde under SS-myndigheten Inspektoratet för koncentrationslägren som hade beteckningen koncentrationsläger (KZ). [30 ] Omkring 1 650 000 personer sändes till KZ-läger mellan 1933 och 1945, av dessa dog två tredjedelar. [31 ] [32 ] Till detta antal kan läggas den dryga miljon judar som avrättades i förintelseanläggningarna i lägren Majdanek och Auschwitz. (Offren i förintelselägren Sobibor, Belzec c gastritis, Treblinka och Chelmno är inte inräknade.)

År 1942 upprättades förintelselägren med mål att industriellt döda stora mängder av människor, framförallt judar. Begreppet koncentrationsläger har därefter för många blivit snävare, och synonymt med förintelseläger. Under Förintelsen avrättades närmare sex miljoner judar, varav ca tre miljoner i koncentrationsläger och förintelseläger. [33 ]