Nordisk familjebok – wikipedia power usage estimator

##########

Nordisk familjebok påbörjades med att förläggaren Christian Gernandt i Halmstad 1874 gasset y ortega biografia anställde en redaktör (språkforskaren Nils Linder) för att ge ut ett uppslagsverk i sex band. [1 ] Linder utarbetade en plan för verket, utformade redaktionen och skapade en stor krets av fackmän och litteratörer, som dels lämnade artikelförslag och dels skrev och granskade dem. Under Linders ledning bearbetades sedan artiklarna så att dessa skulle bli så formella, enhetliga och korrekta som möjligt. Stor uppmärksamhet ägnades åt nordiska ämnen, främst svenska och finländska, där det ofta saknades källor och förebilder, varför ett omfattande och gas stoichiometry practice tidsödande pionjärarbete behövde utföras. Detta ledde till att den tidigare planen electricity 220 volts wiring på verkets omfång och utgivningstid snart övergavs.

Verket gavs ut som häften på vilka man kunde abonnera, och det första häftet gavs ut i maj 1875 med underrubriken konversationslexikon och realencyklopedi. [2 ] Linder var redaktör till 1880, då han efterträddes av John Rosén, Theodor Westrin, förste 66 gas station arkivarie vid Riksarkivet och B. F. Olsson, som emellertid avled 1882. Bokstaven S redigerades av Bernhard Meijer, lexikograf och författare. Förläggare var från 1877 Familj-journalens boktryckeri-ab och från 1883 Gernandt boktryckeri-ab. Båda hade Gernandt som ledare och störste intressent.

Trots positiv kritik och många prenumeranter led arbetet av årliga förluster. Gernandt anhöll därför 1885 hos kunglig majestät om ekonomiskt understöd och motiverade detta med ett så fosterländskt företag, genom hvilket nationen sjelf hp gas online registration skördar vinst i utbredt och ökadt vetande. Han föreslog att skolor och bibliotek skulle köpa verket. Särskilt bedja vi, vädjade han, få påpeka arbetets synnerliga värde och nödvändighet för sockenbibl. och icke minst för läraren på landet, som i sin närhet icke har tillgång till ett större bibl., men ur detta verk kan inhemta ökadt vetande, som ju måste falla i god jord hos hans närmaste omgifning – skolans elever. Efter att t gastrobar el tenedor regeringen till 1886 static electricity diagram års riksdag framlagt en proposition beviljades statsstöd åt företaget genom Vitterhetsakademin. Trots detta orsakade utgivningen en förlust på över en halv miljon kronor för förlaget. [3 ]

Nordisk familjeboks ab, grundat 1902 av kamrer Werner Landgren, påbörjade ganska snart utgivningen av en ny, reviderad och starkt utvidgad andra upplaga. Westrin och Meijer fortsatte som redaktörer och hade vid sin sida en redaktionskommitté bestående av Vilhelm Leche, professor i zoologi vid Stockholms högskola, Johan Fredrik Nyström, historiker, geograf, Karl Warburg electricity billy elliot broadway, professor vid Stockholms högskola, litteraturhistoriker, tidningsman. Förlagsrätten till denna upplaga inköptes 1916 av det då bildade AB Familjeboken med Arvid Sohlman som verkställande direktör.

Första häftet gavs ut i maj 1903. [4 ] Den utgavs sedan i 38 volymer (där del av 34 samt 35–38 är supplementband) 1903–1926 och kallas electricity cost las vegas vanligen Uggleupplagan eftersom dekoren på bokryggen till en av inbindningsvarianterna pryddes av en uggla. Den innehåller cirka 182 000 uppslagsord och brukar anses vara Sveriges mest kompletta bokbundna encyklopedi. Där gas leak chicago behandlas utförligt många begrepp, som helt eller delvis gås förbi i senare utgivna uppslagsverk. [ källa behövs] Tredje upplagan [ redigera | redigera wikitext ]

Totalt antal band är 23, varav de tre sista är supplementband. Under den ordinarie utgivningen ges Adolf Hitler bara några få rader (1927), men i supplementet (1938) utgör artikeln åtskilliga helsidor. Redaktör var först Erik Thyselius, sedan Verner Söderberg och (från och med band 18) Yngve Lorents. Sista omfattande artikel av historiskt intresse är Spanska inbördeskriget (1936–1939 electricity wiki): tredje och sista supplementet (band 23) trycktes sommaren 1939, då detta krig var avslutat, medan andra världskriget ännu inte brutit ut.

Under åren 1940–1943 gavs en andra version av denna tjedje upplaga ut. Denna består av exakt e suvidha electricity bill lucknow samma artiklar och texter (inklusive stavfel och förbladens rättelser), men ett mycket stort antal onumrerade illustrativa planscher har limmats: kartor över landskap, länder, världsdelar och städer (vissa i svart-vitt men de flesta i färg), porträtt (alltid svartvita), plansch över världens alla gas after eating eggs flaggor (i färg) med mera. Från 1944 kunde verket för första gången köpas komplett och på en och samma gång.

Texter i ett sekelgammalt uppslagsverk kan av lätt förstådda skäl vara föråldrade och otidsenliga, även om en hel del gamla texter, inte minst biografier, fortfarande kan ha stor relevans. Andra artiklar är intressanta som kuriosa, till exempel inledningarna/definitionerna i styckena om kyss [6 ] och väg [7 ] som kan ses som försök att formellt definiera origin electricity faults vad som av många ses som självklarheter. År 2008 utgavs ett urval av de bästa artiklarna i nyutgåvan Det bästa ur Nordisk Familjebok. [8 ] Redaktion och bidragsgivare [ redigera | redigera wikitext ]