Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wikipedia, wolna encyklopedia gas and water company

#############

Zasady funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością gasco abu dhabi salary uregulowano w Niemczech ( niem. nazwa Gesellschaft mit beschränkter Haftung, skrót GmbH) w 1892 roku. Wzorce niemieckie przyjęto w 1906 także w Austro-Węgrzech, w Anglii (1907, jako private limited company), później w innych systemach prawnych (np. we Francji w 1925). W Polsce spółki z o.o. uregulowano po raz pierwszy dekretem z 8 lutego 1919. Współcześnie obowiązujące zasady prawne spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są w różnych krajach zasadniczo gas pains 6 weeks pregnant zbieżne, jednak nawet w podstawowych detalach mogą się dość znacznie różnić.

W Polsce spółka tego typu jest spółką handlową, czyli taką której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników). Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli; odpowiada za nie sama electricity and magnetism lecture notes spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Ponadto za zobowiązania spółki mogą odpowiadać także członkowie jej zarządu subsydiarnie, tj. w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, jeśli nie zgłosili w porę wniosku o upadłość spółki [1].

Liczba wspólników posiadających udziały w spółce może być dowolna. W przypadku, gdy gas in babies how to get rid of it jest tylko jeden wspólnik, to oświadczenia woli wobec spółki składa on w formie pisemnej pod rygorem nieważności [3]. Jeżeli jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, to czynność prawna między v gashi 2013 wspólnikiem a spółką wymaga formy aktu notarialnego. Wypis tego aktu notarialnego notariusz przesyła sądowi rejestrowemu electricity off peak hours [4].

Spółkę z o.o. może założyć jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych bądź jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej (np. spółka jawna), z tym zastrzeżeniem tylko, że założycielem jednoosobowej spółki z o.o. nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o. [7] Wymagany kapitał zakładowy to minimum 5000 zł [8]. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione w formie gotówki electricity experiments lub aportów, minimalna wartość udziału to 50 zł [9]. Udziały muszą zostać pokryte w całości przed złożeniem wniosku do KRS.

Od 1 stycznia 2012 jest również możliwa rejestracja sp. z o.o. przez Internet w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy wykorzystaniu standardowego wzorca umowy. Popularna nazwa tej usługi to S24. Zaletami tego rozwiązania są: brak kosztów notarialnych, szybkość – spółka jest rejestrowana zwykle w ciągu 3 dni roboczych – oraz obniżenie kosztów związanych z dostarczeniem wd gaster cosplay tutorial dokumentów do sądu rejestrowego. W pierwszym roku po wprowadzeniu tej usługi (2012) przez Internet zarejestrowano 3689 spółek z ograniczoną mp electricity bill payment jabalpur odpowiedzialnością tj. 15% wszystkich zarejestrowanych [10].

• nieobowiązkowo: rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna. Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne w dwóch przypadkach: jeśli kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 PLN, a wspólników jest więcej niż 25 (chyba że istnieje już komisja rewizyjna lub rada nadzorcza), oraz zawsze wtedy, gdy spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa. Organy te sprawują nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach. Rada nadzorcza f gas regulations ireland składa się z przynajmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.