T – wikipedia gaston yla agrupacion santa fe 2016

La t rappresenta l’ occlusiva alveolare sorda, e in inglese una varietà molto vicina acusticamente, l’occlusiva alveolare sorda aspirata. In inglese quando è finale di parola, nella pronuncia tedesca settentrionale e nei dialetti toscani, l’esplosione è seguita da una leggera aspirazione [t h]; e questa pronuncia è simile a quella del th nel sanscrito e in lingue indiane moderne, e a quella che aveva nel greco classico la θ (derivata dalla teth fenicia), passata poi nel greco moderno a segnare la fricativa dentale sorda. Quest’ultimo suono è una delle due pronunzie del digramma inglese th e quella del carattere p, proveniente dalle rune e conservato nell’odierno alfabeto irlandese. Le lingue semitiche possiedono i due suoni: occlusivo alveolare e fricativo dentale; le lingue semitiche meridionali ( arabo, etiope) hanno inoltre la cosiddetta t enfatica, che è una fricativa retroflessa sorda. La lingua siciliana possiede una t speciale, detta occlusiva retroflessa sorda, indicata nella scrittura con tr; essa è pronunziata appoggiando la parte anteriore della lingua contro gli alveoli e il palato anteriore, ed è la sorda del cosiddetto d cerebrale. Se la lingua è in posizione più ritratta si ha la t’ palatalizzata delle lingue slave e dell’ ungherese (dove è scritta ty) che acusticamente è assai vicina al k’ palatalizzato. Attraverso una palatalizzazione simile, il ti + vocale del latino passò nel basso latino a z sorda e nelle lingue neolatine, variamente, a z, a s e financo a th interdentale.

Áá · Àà · Ăă · Ắắ · Ằằ · Ẵẵ · Ẳẳ · Ââ · Ấấ · Ầầ · Ẫẫ · Ẩẩ · Ǎǎ · Åå · Ǻǻ · Ää · Ǟǟ · Ãã · Ȧȧ · Ǡǡ · Ąą · Āā · Ảả · Ȁȁ · Ȃȃ · Ạạ · Ặặ · Ậậ · Ḁḁ · Ⱥⱥ · ᶏ · Ḃḃ · Ḅḅ · Ḇḇ · Ƀƀ · ᵬ · ᶀ · Ɓɓ · Ƃƃ · Ćć · Ĉĉ · Čč · Ċċ · Çç · Ḉḉ · Ȼȼ · Ƈƈ · ɕ · Ďď · Ḋḋ · Ḑḑ · Ḍḍ · Ḓḓ · Ḏḏ · Đđ · ᵭ · ᶁ · Ɖɖ · Ɗɗ · ᶑ · Ƌƌ · ȡ · Éé · Èè · Ĕĕ · Êê · Ếế · Ềề · Ễễ · Ểể · Ěě · Ëë · Ẽẽ · Ėė · Ȩȩ · Ḝḝ · Ęę · Ēē · Ḗḗ · Ḕḕ · Ẻẻ · Ȅȅ · Ȇȇ · Ẹẹ · Ệệ · Ḙḙ · Ḛḛ · Ɇɇ · ᶒ · Ḟḟ · ᵮ · ᶂ · Ƒƒ · Ǵǵ · Ğğ · Ĝĝ · Ǧǧ · Ġġ · Ģģ · Ḡḡ · Ǥǥ · ᶃ · Ɠɠ · Ĥĥ · Ȟȟ · Ḧḧ · Ḣḣ · Ḩḩ · Ḥḥ · Ḫḫ · H̱ẖ · Ħħ · Ⱨⱨ · Íí · Ìì · Ĭĭ · Îî · Ǐǐ · Ïï · Ḯḯ · Ĩĩ · İi · Įį · Īī · Ỉỉ · Ȉȉ · Ȋȋ · Ịị · Ḭḭ · Iı · Ɨɨ · ᵻ · ᶖ · Ĵĵ · J̌ǰ · ȷ · Ɉɉ · ʝ · ɟ · ʄ · Ḱḱ · Ǩǩ · Ķķ · Ḳḳ · Ḵḵ · ᶄ · Ƙƙ · Ⱪⱪ · Ĺĺ · Ľľ · Ļļ · Ḷḷ · Ḹḹ · Ḽḽ · Ḻḻ · Łł · Ŀŀ · Ƚƚ · Ⱡⱡ · Ɫɫ · ɬ · ᶅ · ɭ · ȴ · Ḿḿ · Ṁṁ · Ṃṃ · ᵯ · ᶆ · ɱ · Ńń · Ǹǹ · Ňň · Ññ · Ṅṅ · Ņņ · Ṇṇ · Ṋṋ · Ṉṉ · ᵰ · Ɲɲ · Ƞƞ · ᶇ · ɳ · ȵ · Óó · Òò · Ŏŏ · Ôô · Ốố · Ồồ · Ỗỗ · Ổổ · Ǒǒ · Öö · Ȫȫ · Őő · Õõ · Ṍṍ · Ṏṏ · Ȭȭ · Ȯȯ · Ȱȱ · Øø · Ǿǿ · Ǫǫ · Ǭǭ · Ōō · Ṓṓ · Ṑṑ · Ỏỏ · Ȍȍ · Ȏȏ · Ơơ · Ớớ · Ờờ · Ỡỡ · Ởở · Ợợ · Ọọ · Ộộ · ᶗ · Ɵɵ · Ṕṕ · Ṗṗ · Ᵽᵽ · ᵱ · ᶈ · Ƥƥ · ʠ · Ɋɋ · Ŕŕ · Řř · Ṙṙ · Ŗŗ · Ȑȑ · Ȓȓ · Ṛṛ · Ṝṝ · Ṟṟ · Ɍɍ · ᵲ · ᶉ · ɼ · Ɽɽ · ɾ · ᵳ · Śś · Ṥṥ · Ŝŝ · Šš · Ṧṧ · Ṡṡẛ · Şş · Ṣṣ · Ṩṩ · Șș · ᵴ · ᶊ · ʂ · ȿ · S̩s̩ · Ťť · T̈ẗ · Ṫṫ · Ţţ · Ṭṭ · Țț · Ṱṱ · Ṯṯ · Ŧŧ · Ⱦⱬ · ᵵ · ƫ · Ƭƭ · Ʈʈ · ȶ · Úú · Ùù · Ŭŭ · Ûû · Ǔǔ · Ůů · Üü · Ǘǘ · Ǜǜ · Ǚǚ · Ǖǖ · Űű · Ũũ · Ṹṹ · Ųų · Ūū · Ṻṻ · Ủủ · Ȕȕ · Ȗȗ · Ưư · Ứứ · Ừừ · Ữữ · Ửử · Ựự · Ụụ · Ṳṳ · Ṷṷ · Ṵṵ · Ʉʉ · ᵾ · ᶙ · Ṽṽ · Ṿṿ · ᶌ · Ʋʋ · ⱴ · Ẃẃ · Ẁẁ · Ŵŵ · ẘ · Ẅẅ · Ẇẇ · Ẉẉ · Ẍẍ · Ẋẋ · ᶍ · Ýý · Ỳỳ · Ŷŷ · Yẙ · Ÿÿ · Ỹỹ · Ẏẏ · Ȳȳ · Ỷỷ · Ỵỵ · ʏ · Ɏɏ · Ƴƴ · Źź · Ẑẑ · Žž · Żż · Ẓẓ · Ẕẕ · Ƶƶ · ᵶ · ᶎ · Ȥȥ · ʐ · ʑ · ɀ · Ⱬⱬ

Ɐɐ · Ɑɑ · ᶐ · ɒ · ẚ · Ææ · Ǽǽ · Ǣǣ · ʙ · Ↄↄ · Ðð · ȸ · ʣ · ʥ · ʤ · Ǝǝ · Əə · ᶕ · Ɛɛ · ᶓ · ɘ · ɚ · ɜ · ᶔ · ɝ · ɞ · ʚ · ɤ · ʩ · Ⅎⅎ · ɡ · ᵹ · ɢ · ʛ · ᵷ · Ɣɣ · Ƣƣ · ʜ · Ƕƕ · ɦ · Ⱶⱶ · ɧ · ɪ · Ɩɩ · ᵼ · ʞ · ʪ · ʫ · ʟ · ɮ · ƛ · ʎ · ɴ · Ŋŋ · Œœ · ɶ · Ɔɔ · ɷ · Ȣȣ · ɸ · ⱷ · ȹ · Kʻĸ · Ʀʀ · ɹ · ɺ · ɻ · ɿ · ʁ · ß · ſ · Ʃʃ · ᶋ · ƪ · ʅ · ᶘ · ʆ · ʨ · ᵺ · ƾ · ʦ · ʧ · ʇ · ᵫ · Ʉʉ · ɥ · ʮ · ʯ · Ɯɯ · ɰ · Ʊʊ · ᵿ · Ʌʌ · ʍ · ƍ · Ʒʒ · Ǯǯ · Ƹƹ · ᶚ · ƺ · ʓ · Ȝȝ · Þþ · Ƿƿ · ƻ · Ƨƨ · Ƽƽ · Ƅƅ · Ɂɂ · ʔ · ʕ · ʡ · ʢ · ʖ · ǀ · ǁ · ǂ · ǃ · ʗ · ʘ · ʬ · ʭ